1) Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatına sahip Doruk Otomasyon ve Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, gerek T.C. Anayasası gerek ise KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2) İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Şirket olarak hizmetlerimizi sunduğumuz ve iş ortağımız olarak adlandırdığımız firmaların çalışanları, yetkilileri ve irtibat kişilerine ait olan kimlik ve iletişim verilerini; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve pazarlama süreçlerinin takibi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon, üretim, eğitim, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yerine getirilmesi,

İnternet sitemize giriş yapan ziyaretçilere ait lokasyon verileri ile IP adresi gibi işlem güvenliği verilerini; internet sitemizin trafiğinin ölçümlenmesi ve buna bağlı performans değerlendirmesi yapılması, yine internet sitemizde bulunan “İletişim” alanı vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçen kişilere ait kimlik ve iletişim verilerini; iş süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve söz konusu bildirimlere yönelik geri dönüşlerin yapılabilmesi,

Şirket’imiz ya da ürünlerimizle ilgili bilgilendirme ve duyuruları internet konferans organizasyonları ile gerçekleştirmemiz halinde, söz konusu organizasyonlara katılım sağlamak için kayıt yaptıran ilgili kişilere ait kimlik ve iletişim verilerini; Şirket’imiz tarafından gerçekleştirilen organizasyon ve etkinliklerin kayıt ve katılım süreçlerinin yönetilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Bahsi geçen ilgili kişilere ait söz konusu kişisel veriler, Şirket’imize ait hem dijital hem fiziki ortamlarda Kanun kapsamında oluşturduğumuz saklama ve imha politikası uyarınca muhafaza altında tutulmaktadır. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden birine tabi tutulmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan söz konusu kişisel veriler, işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilere aktarılabilecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirketimize ilgili kişiler tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler ve Şirket’imizce kullanılan çevrimiçi internet sitesi izleme araçları tarafından toplanmaktadır.

5) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen on birinci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Şirket’imizin Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, No:1/1C/1801-1802, Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla kvkk@dorukotomasyon.com adresine gönderebilirsiniz.

VERİ İMHA POLİTİKASI VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU